Kernenergie

 • Coaching
 • Massage
 • Retreats
 • Healing
 • Cacao

Privacy Policy

Privacyverklaring

Kernenergie Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat wij er aan doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je de website bezoekt of een overeenkomst sluit.

Contactgegevens

elkie@kernenergiecoaching.nl

0658736192

KvK gegevens: 85060623

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. Onder verwerking van deze gegevens wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bewerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kernenergie Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf en kernenergie coaching verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door contact via de website op te nemen, in correspondentie en telefonisch.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kernenergie Coaching verwerkt, indien dit noodzakelijk is voor de dienst die aan jou geleverd wordt, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Seksuele leven
 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden de ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan alsjeblieft contact op via elkie@kernenergiecoaching.nl, dan verwijderd Kernenergie Coaching deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag bij persoonsgegevens verwerken

Kernenergie Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten aan je te kunnen leveren

Kernenergie Coaching zal alleen persoonsgegevens van je verwerken die noodzakelijk zijn om bovenstaande doelen te verwezenlijken. Deze verwerking vindt alleen plaats wanneer jij daar toestemming voor geeft.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kernenergie Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kernenergie Coaching) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kernenergie Coaching bewaard je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kernenergie Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kernenergie Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kernenergie Coaching gebruikt functionele, analytische en trekking Cookies. Een Cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kernenergie Coaching gebruikt Cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze Cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we Cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij al geïnformeerd over deze Cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor Cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen koekjes meer op slaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kernenergie Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Kernenergie Coaching een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computer bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar elkie@kernenergiecoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs of paspoort met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Kernenergie coaching wil je echt even op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen en bij de nationale toezichthouders, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kernenergie Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via elkie@kernenergiecoaching.nl. Kernenergie Coaching heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: een firewall, virusscanner, wachtwoorden voor elektronische systemen en een beveiligde internet verbinding.

Copyright en Disclaimer

Copyright

Alle materialen op de website, inclusief en zonder limitatie, tekst, logo’s, iconen, foto’s, video’s, tekeningen, is copyright materiaal van Kernenergie Coaching, tenzij anders vermeld. Het gebruik van deze materialen voor niet commercieel gebruik is alleen toegestaan met toestemming vooraf van kernenergie coaching. Commercieel gebruik en het verveelvoudigen op enige wijze, het zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën van het materiaal is alleen toegestaan met toestemming vooraf van kernenergie coaching. Links naar externe websites zijn gemaakt voor gebruiksgemak. Kernenergie Coaching heeft geen controle over deze sites en is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid hiervan.

Disclaimer

Kernenergie Coaching heeft de informatie en materialen voor deze website met de grootste zorg samengesteld. Kernenergie Coaching kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, schade of ongemak als gevolg van onnauwkeurigheid of fouten op de website pagina’s. Afbeeldingen, video’s en tekeningen kunnen verschillen met de actuele producten en/of diensten. Kernenergie Coaching gebruikt en verwerkt persoonlijke data volgens de huidige wetgeving met betrekking tot databescherming.

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy